Algemene voorwaarden

Onderstaand treft u de Algemene leveringsvoorwaarden & betalingsvoorwaarden van rozendaalvuurwerk.nl. Rozendaal Vuurwerk is een onderdeel van Rozendaal Trading.

Algemeen
Onder 'consument' wordt in deze voorwaarden verstaan de koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die gebruikt maakt van de diensten of goederen van de E-schop anders dan in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Onder 'dealer' wordt in deze voorwaarden verstaan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die detailhandel in consumentenvuurwerk uitoefent, in dit geval rozendaalvuurwerk.nl De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen de consument en de dealer.

Vooruitbetaling
Rozendaal Vuurwerk is gerechtigd alvorens werkzaamheden en leveringen aan te vangen, vooruitbetalingen van de consument te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de consument tot maximaal 100% van de overeengekomen prijs.

Recht van terughouding
Rozendaal Vuurwerk is bevoegd toe toepassing van het hem wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie). Geen retentierecht komt de dealer toe indien hij eigenmachtig bepaalde diensten verricht c.q. werkzaamheden uitvoert, waarvoor de consument hem geen opdracht heeft verstrekt.

Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de dealer niet kan worden toegekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Een gedane vooruitbetaling zal worden terugbetaald, maar de consument is wel gehouden de reeds door de ondernemer gemaakte kosten te vergoeden voor zover deze ten goede van de consument zijn gekomen.

Afhaaltijd
De afhaaltermijn geldt als een vaste termijn, tenzij de partijen anders overeenkomen. Bij het niet binnen de termijn afhalen van het bestelde goederen door de consument, heeft de dealer het recht de overeenkomst ongeldig te verklaren. Gaat de ondernemen binnen de gestelde termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren.

Betaling
Het aan de dealer verschuldigde bedrag dient vooraf aan het afhalen van de bestelling, te weten via de online betalingsmogelijkheden die tijden het bestelproces worden aangeboden, tenzij de partijen anders overeenkomen. Ingeval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de consument.

Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten
Bij niet tijdig betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim. De door een partij in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

Annulering
Bij annulering van de overeenkomst door de consument is deze gehouden aan de dealer die kosten te betaling die de dealer in redelijkheid en aantoonbaar heeft gemaakt, dit betreft een percentage van 10% van het aankoopbedrag tot een maximum van 100 euro. De consument dient de order binnen 3 werkdagen te annuleren.

Garantie en keuring
Rozendaal Vuurwerk garandeert dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de normen die hiertoe door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld. Voorst garandeert de ondernemer dat de door het geleverde goederen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn bedoeld. De dealer garandeert teven dat alle geleverde goederen CE zijn geclassificeerd en goedgekeurd door TNO/ILT. Rozendaal Vuurwerk garandeert de mededelingen die hij omtrent zijn product of dienst openbaar heeft gemaakt en/of (mede) ten behoeve van hem openbaar zijn gemaakt, alsmede de reclame-uitingen waarnaar hij verwezen heeft of waarvan hij anderszins de verwachting heeft gewekt dat de afnemer daarop kon vertrouwen.

Leveringsvoorwaarden van: 

Rozendaal Vuurwerk 
Fokko Kortlanglaan 122
3853 KJ Ermelo
E-mail: rozendaalvuurwerk@gmail.com
K.V.K. nr: 57122415